การแปลผลระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อตรวจวัดด้วยตัวเอง

การแปลผลจากเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง

 

เมื่อตรวจขณะอดอาหารมา 8 ชั่วโมง:  ค่าที่วัดได้ น้อยกว่า 100 mg/dL ถือว่า ปกติ

                                                         100 - 125 mg/dL  ควรระวัง              

                                                         ตั้งแต่ 126 mg/dL ขึ้นไป ต้องนัดมาตรวจยืนยันวันอื่น

 

เมื่อตรวจขณะไม่ได้อดอาหาร :  ค่าที่วัดได้  น้อยกว่า 110 mg/dL ถือว่า ปกติ
                                                   ตั้งแต่ 110 mg/dL ขึ้นไป ต้องนัดมาตรวจยืนยันวันอื่น

 

เมื่อตรวจขณะไม่ได้อดอาหาร + อาการชัดเจน*:  ค่าที่ได้ตั้งแต่ 200 mg/dL ขึ้นไป แสดงว่า "เป็นเบาหวาน"

 

* อาการชัดเจน หมายถึง อาการดังต่อไปนี้คือ

                               มีอาการหิวน้ำมาก ปัสสาวะบ่อยและมาก  น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุ

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2554 จัดทำโดย

    สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Visitors: 100,549,768