อย. เร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย ให้เภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาทำการ

 

อย. เร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย ให้เภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาทำการ

อย.เผย ขณะนี้ได้เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายให้เภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเปิด ทำการ หากตรวจพบร้านขายยาแผนปัจจุบันใดไม่มีเภสัชกรประจำร้าน ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และจะดำเนินคดีกับร้านขายยาอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ อย. ยังคงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังร้านขายยาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้กระทำผิดกฎหมาย แนะประชาชนซื้อยาจากร้านยาคุณภาพหรือร้านยาที่มีเภสัชกรประจำร้าน เพื่อความปลอดภัย

     นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า อย. มิได้นิ่งนอนใจในเรื่องให้ร้านขายยาทุกแห่งต้องมีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ตลอด เวลา ทั้งยังมีแผนการตรวจเฝ้าระวังร้านขายยาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องปรามการฝ่าฝืนกฎหมายและหากพบเห็นการกระทำผิด ก็มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งการตรวจในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการสุ่มตรวจร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 498 แห่ง โดยพบว่าเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 16 ราย จำหน่ายยาอันตรายในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 8 ราย และไม่จัดทำบัญชีการซื้อขายให้เป็นไปตามกฎหมาย จำนวน 48 ราย ในส่วนของร้านขายยาในต่างจังหวัดนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ ดำเนินการโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการตรวจร่วมกับสำนักงานสาธารณ สุขจังหวัดแล้ว

     นอกจากนี้น อย. ยังมีการดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมพัฒนาในหลายส่วน เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนเลือกมารับบริการจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรอยู่ให้บริการ แก้ไขกฎกระทรวงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการร้านยาให้มีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อีกทั้งได้จัดทำฐานข้อมูลเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาทั่ว ประเทศ สำหรับการสืบค้นและตรวจสอบของผู้บริโภค ตลอดจนได้ให้ความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับเภสัชกรที่ ประสงค์จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

     อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย. ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยเพิ่มความครอบคลุมในการเข้าตรวจสอบร้านขายยาที่ มีความเสี่ยงสูง ร่วมกับมาตรการพักใช้ใบอนุญาตหากพบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย

 

ที่มา: วารสาร ฟาร์มาไทม์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 98 Nov-Dec 2012 หน้า 37.

 

กลับสู่หน้าแรก

หน้าที่แล้ว

Visitors: 100,549,724