ประเภทของใบอนุญาต

1.1 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ขายยาได้ทุกประเภทยกเว้นยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1.2 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ ที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) ปัจจุบันไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มอีก
1.3 ใบอนุญาตขายยาเสพติดให้โทษประเภท 3
1.4 ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทประเภท 3 และ 4
Visitors: 100,549,768