รายชื่อยาที่ข้อกำหนดพิเศษ

รายชื่อยาที่ข้อกำหนดพิเศษ

12.1 รายชื่อยาที่ต้องทดสอบ dissolution

1. Acetohexamide

2. Ampicillin

3. Chloramphenicol

4. Chloroquine Phosphate

5. Choroquine sulphate

6. Chorpropamide

7. Chlortetracycline Hydrochloride

8. Dapsone

9. Digitoxin

10. Digoxin

11. Ergotamine

12. Erythromycin

13. Furosemide

14. Griseofulvin

15. Ibuprofen

16. Indomethacin

17. Isoniazid

18. Metformin

19. Methylprednisolone

20. Methysergide

21. Metronidazole

22. Oxytetracycline

23. Phenoxymethylpenicillin Potassium

24. Phenylbutazone

25. Prednisolone

26. Prednisone

27. Piroxicam

28. Praziquantel

29. Quinine Bisulphate

30. Quinine Sulphate

31. Tamoxifen Citrate

32. Tetracycline Hydrochloride

33. Tolbutamide

34. Warfarin

35. Pyrimethamine and Sulfadoxine

36. Rifampicin

12.2 รายชื่อยาที่ต้องทดสอบ content uniformit

ยาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทดสอบ content uniformity คือ ตำรับยาที่ในหนึ่งหน่วยของ Dosage- form มีปริมาณตัวยาสำคัญเท่ากับหรือน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม หรือตำรับยาที่มีปริมาณตัวยาสำคัญน้อยกว่า 2% w/w ของ unit dosage-form ตำรับยานั้นต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญในหนึ่งหน่วย (Content Uniformity) ตามตำรับบริติชฟาร์มาโคเปีย ฉบับ ค.ศ. 1988

12.3 ยาที่ต้องทดสอบ bioequivalence ได้แก่ยาสามัญที่ทำเลียนแบบยาใหม่ที่พ้นระยะการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขแล้ว (ปลด SMP) เช่น

- Amlodipine

- Azithromycin

- Ciprofloxacin

- Clarithromycin

- Doxazosin

- Fluconazole

- Lamivudine

- Levofloxacin

- Nevirapine

- Ofloxacin

- Stavudine

- Zidovudine

12.4 รายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2540

- ยาผสมที่มี Ethisterone เป็นส่วนประกอบ

- Quinoblue (Quinine dihydrochloride ผสมกับ Methylene blue)

- ยาที่มี Butorphanol เป็นส่วนประกอบ

- ยาที่มี Fenfuramine and dex-fenfluramine เป็นส่วนประกอบ

- ยาที่มี Amineptine เป็นส่วนประกอบ

- ยาที่มี Troglitazone เป็นส่วนประกอบ

- ยาที่มี Astemizole เป็นส่วนประกอบ

- ยาที่มี Terfenadine เป็นส่วนประกอบ

- ยาที่มี Phenylpropanolamine เป็นส่วนประกอบ

- ยาสัตว์ทุกตำรับที่มีตัวยา Nitrofurazone, Furazolidone, Dimetridazole และ

Ronidazole

12.5 ยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก

- ให้ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ 16 พฤศจิกายน 2545)

 

12.6 ยากลุ่มเพนนิซิลิน ตัวอย่างเช่น

- Amoxycillin

- Ampicillin

- Cloxacillin

- Dicloxacillin

- Penicillin

- Phenoxymethyepenicillin

- Piperacillin

- Sultamicillin

Visitors: 100,549,768